Oude voetwegen

In het voorjaar van 2004 begon de werkgroep Erfgoedprojecten aan haar inmiddels welgekende "voetwegenproject". Daaruit ontstond de Werkgroep "Oude Voetwegen". Het bestendigen, veilig stellen, heropenen en promoten van de historische voetwegen in onze regio wordt het actieterrein. 

Er werd in eerste instantie gewerkt aan het inventariseren van alle oude voetwegen in de deelgemeenten van onze stad (Hoogstraten-centrum,Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel) vertrekkende vanuit de Buurtwegenatlas van 1841 die nog steeds een wettelijk kader heeft. Het gaat per slot van rekening om een eeuwenoud en onbelemmerd doorgangsrecht voor ons allemaal en daar moet onze verkozen bestuurders dus ook over waken .

Van bij aanvang wordt er samengewerkt met het stadsbestuur, de VVV en verenigingen als Natuurpunt Markvallei en lokale wandelclubs,... Dit alles om een nog breder draagvlak te creëren voor onze doelstellingen. 

Trage wegen bieden heel wat mogelijkheden als wandel- of fietspad. Ze hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde of kunnen gebruikt worden als veilige verbinding voor zwakke weggebruiker. Ons  Vlaamse land ligt bezaaid met trage wegen: verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegen, vroegere treinbeddingen, jaagpaden, bospaden,… Veel van die trage wegen zijn in het verleden sterk vervaagd of dreigen te verdwijnen in onze dichtbevolkte gewesten. Afgesloten, omgeploegd of verdrongen door nieuwe verkavelingen. De achteruitgang van het tragewegennet gaat nog steeds voort. Een spijtige zaak, want dit netwerk biedt immers heel wat mogelijkheden en voordelen, met bovendien een minimum aan ingrepen.

Ook steeds meer bestuursniveaus erkennen intussen de meerwaarde van trage wegen. Verenigingen, lokale besturen en individuele burgers dromen van het terug openstellen van bepaalde verwaarloosde trajecten of van het creëren van nieuwe verbindingen. In de praktijk blijkt dat echter een hele klus.

De 20.000 kilometer trage wegen in Vlaanderen staan onder zware druk. Tientallen jaren waren ze aan onze collectieve aandacht ontsnapt. Op de achtergrond gedrumd door het gemotoriseerd vervoer...Koning Auto die alle problemen zou oplossen. De realiteit is natuurlijk helemaal anders. 

De nood aan een organisch gegroeid en vaak eeuwenoud netwerk blijft erg  groot. Grote verkeersaders snijden ze echter botweg doormidden, bij ruilverkavelingen werd er niet altijd doordacht te werk gegaan, bepaalde eigenaars, grondgebruikers of aangelanden nemen ze nog altijd sluiks in.

De werkgroep gaat die problemen niet uit de weg. We zoeken naar oplossingen. Bovenal werken we samen met iedereen die net als ons in deze wegen kansen ziet voor mens én natuur. Het gegeven werd door een aantal gerichte activiteiten - en met vallen en opstaan - steeds nadrukkelijker op de agenda geplaatst.

In het voorjaar 2011 werd het tweede deel van het “Stipstappepad” ingewandeld en kwam men na een lang overleg met alle betrokken partijen eindelijk tot een oplossing voor dit belangrijk cultuurhistorisch pad. In het najaar werd de Tikkenhaanweg onder grote belangstelling geopend. De brochure en bijhorende wandeling kan u hieronder downloaden:

- Brochure Tikkenhaanweg

- Wandelroute zondag 23 oktober bij de opening van de Tikkenhaanweg

De werkgroep heeft nog een aantal oude voetwegen op het oog met het doel deze terug open te stellen voor het grote publiek. We hopen op een positieve samenwerking met alle betrokkenen.

Een voorlopige stand van zaken van de dossiers van verschillende oude voetwegen kan u vinden in het verslag van het overleg met de stad Hoogstraten: verslag van het overleg van 14 mei 2012.

Op 21 oktober 2012 werd de Dag van de Trage Weg in Meer georganiseerd. Het Pyperpad stond hierbij centraal. De folder bij de wandeling kan u hier downloaden.

Op 8 december 2013 werd een wandeling voor Rotary Hoogstraten samengesteld. De wandeling kan u hier downloaden: wandelroute en folder.


Op 19 oktober 2014 werd de Dag van Trage weg georganiseerd in Meerle. De folder van wandeling kan u hier downloaden.

De folder van wandeling 'Rondom het kasteel' kan u hier downloaden.


Meer info over de meerwaarde en de verschillende categorieën oude voetwegen vindt u hier.

Tevens het verslag van het overleg met alle overheden bevoegd over de Ankerplaats Kasteel van Hoogstraten en onze werkgroep op 3 juli 2014 in het stadhuis van Hoogstraten en een kort woordje over de belangrijkheid van dit overleg voor de buurtwegen in de ankerplaats (m.n. Kasteelpad en Stipstappenpad) en waaruit bleek dat alle overheden op dezelfde golflengte zitten om deze buurtwegen te behouden en de toegankelijkheid te verbeteren. Deze visie werd geconcretiseerd in enkele praktische afspraken.

De Werkgroep "Oude Voetwegen" is de afgelopen jaren geëvolueerd. Daarbij liep het pad niet altijd over rozen, medewerkers kwamen erbij of haakten weer af. In bepaalde gevallen moest er worden terug gegrepen naar bezwaarschriften of juridische procedures. De basisbekommernis om ons historisch wegennetwerk blijft immers een belangrijk aandachtspunt voor onze vereniging.