Het Pyperpad in Meer - Voetweg nr. 42 in de Atlas der Buurtwegen

De werkgroep ‘Oude Voetwegen’ van Erfgoed Hoogstraten vzw verricht sinds jaren baanbrekend werk op gebied van de trage wegen in onze gemeente.  Wij kunnen niet genoeg de aandacht vestigen op deze bedreigde eeuwenoude verbindingen.  Zij vervullen immers een zeer belangrijke functie in onze samenleving (cultureel, natuurbeleving, recreatie en veilige verbindingen o.a. voor onze schoolgaande jeugd).


Elke weg ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen omvat minstens een openbare erfdienstbaarheid van overgang.  Deze wegen behoren tot het openbaar domein (in de brede zin van het woord), zelfs als ze op privégronden liggen.  Het zijn gewone openbare wegen net zoals de Schoolstraat of de Wetstraat. Het Pyperpad (voetweg 42) in Meer staat ook vermeld in deze Atlas : ‘sentier de Meir à la ferme de Berg’ met een breedte van 1 meter en een lengte van 650 meter.Het Fragment uit de Atlas der Buurtwegen van het Meerse Pyperpad: in groen wat nog open is, in rood het verdwenen deel.


In de zomer van 1998 heeft de gemeente de toenmalige eigenaars nog het volgende gemeld : In de atlas van de buurtwegen staan alle openbare wegen en voetpaden vermeld met hun specifieke breedte en ligging. In deze atlas komen eveneens de wegen en voetpaden voor die een openbaar karakter hebben, maar toch zijn gelegen op private gronden. Deze wegen of voetpaden hebben aldus een openbare erfdienstbaarheid.


Dit wil dus zeggen dat het publiek steeds een overgang mag nemen over een bestaande buurtweg ook al ligt deze op privaat grond.  Wie de eigenaar is, maakt dus niet uit.  Iedereen die over een buurtweg wil gaan, mag dit krachtens de wet op de buurtwegen want zo gaat de gemeente verder : Aangezien deze voetweg (Pyperpad) een openbaar karakter heeft, moet deze voetweg als dusdanig ook gebruikt kunnen worden. Het is derhalve noodzakelijk dat deze weg in de praktijk vrij kan gebruikt worden door voetgangers. Dit betekent dat er geen afsluitingen of hindernissen mogen worden voorzien om dit vrij gebruik tegen te werken.  Tevens is de eigenaar verplicht te zorgen voor een goede begaanbaarheid van het pad.Deze omschrijving  is zeer duidelijk over het gebruik van dit Pyperpad : iedereen die er gebruik van wil maken, kan en mag dit doen.  De eigenaars mogen geen belemmeringen aanbrengen of de weg beschadigen door bv. ploegen.  Het pad moet dus vrij toegankelijk zijn.


Helaas in de praktijk blijkt al enkele jaren dat dit” vrije toegankelijk” meer dan te wensen overlaat.  De bedding wordt hier en daar met de regelmaat van de klok geploegd en ingezaaid zodat de doorgang erg moeilijk wordt zeker voor minder doorwinterde wandelaars, zeg maar de zachte weggebruikers.


De wetgeving op de buurtwegen is echter zeer duidelijk : de gemeente is wegbeheerder en  is verplicht deze wegen te onderhouden (Nieuwe gemeentewet art. 135 § 2 en Wet op de Buurtwegen art 13). Als titelhouder van deze openbare erfdienstbaarheid verzekert de gemeente het recht van doorgang voor het publiek.  Zij moet eveneens toezicht uitoefenen op deze buurtwegen.


Helaas stellen wij dagelijks vast dat onze gemeente haar taak als wegbeheerder (toezicht en onderhoud) niet naar behoren vervult waardoor er her en der gevaarlijke situaties ontstaan of zelfs openbare wegen worden ingenomen door aangelanden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat door een laks beleid deze wegen sluiks worden ontrokken aan onze gemeenschap? 


Om deze reden vragen wij uw aandacht voor de buurtweg ‘Pyperpad’ in Meer (Hoogstraten).  Deze historische voetweg is een zeer oude kerkvoetpad voor de bewoners van de bestaande gehuchten Gestel en Werkhoven, op de tiendenkaart aangeduid als ‘kerkvoetpad van Gestel’. 


Oudere inwoners van Meer herinneren zich de ‘Kruisdagen’ die ook over dit pyperpad gingen. Deze Kruisdagen waren processies die langs en over de akkers en velden trokken om deze te zegenen. 


Het Pyperpad kan ook verder ontwikkeld worden als een alternatieve veilige schoolverbinding voor de kinderen komende vanuit de gehuchten Gestel, Werkhoven en Maxburg. Een reden temeer om deze openbare erfdienstbaarheid te vrijwaren voor het publiek en in het bijzonder de Meerse schoolkinderen.  Ook de dorpsraad van Meer is hier vragende partij.


Buurtwegen  moeten volgens de wet publiek toegankelijk zijn en mogen niet afgesloten worden noch ingenomen worden. Het enige wat wij dus vragen is dat de wetgeving zou worden gerespecteerd. Voor de gemeente een kleine inspanning maar een wereld van verschil voor onze gemeenschap.