Oude voetwegen doen bewegen: Het Pijperpad

Op de Dag van de Trage Weg zondag 21 oktober staat de oude voetweg, het Pijperpad in de kijker.  De werkgroep Oude Voetwegen had dit voorjaar reeds bij het College van Burgemeester en schepen de verwaarlozing van dit pad aangekaart en de gemeente zou de eigenaars informeren.  Blijkbaar was dit contact met de eigenaars begin september nog steeds niet gebeurd en heeft de werkgroep in overleg met de dorpsraad van Meer beslist om dan zelf maar initiatief te nemen.

De eerste gesprekken verliepen voorspoedig en in een constructieve en aangename sfeer.  De herwaardering van het Pijperpad wordt al snel door drie van de vier privaat eigenaars ondersteund.  Ondertussen werden deze eigenaars ook door het College van Burgemeester en Schepenen voor een onderhoud in het stadhuis uitgenodigd op maandag 1 oktober ll.  Hier werd door de juriste van de stad en de verantwoordelijke  grondgebiedzaken het wettelijk statuut van deze buurtweg toegelicht.  Na dit verhelderend onderhoud heeft de vierde eigenaar bevestigd dat hij zich neerlegt bij de wettelijke situatie (de buurtweg moet toegankelijk zijn over zijn eigendom) en hij zal zich niet verzetten tegen een beslissing van de gemeente om deze buurtweg te herwaarderen.  Hij heeft ons bevestigd in dit geval het Pyperpad te respecteren en de bedding niet meer te bewerken over een breedte van 1 meter langs de perceelsgrens.

Het is nu aan het College van Burgemeester en Schepenen om, na dit positief signaal nu van de eigenaars en vroeger al van de dorpsraad, ook daadwerkelijk initiatief te nemen.  Vooreerst moet de gemeente duidelijk bevestigen dat het  met de herwaardering van het Pijperpad menens is. Hier opvolgend dient de gemeente nog enkele verbeteringswerken aan het pad uitvoeren (o.a. plaatsen van buizen of bruggetjes over de kavelgrachten, nivelleringen van de bedding). Twee noodzakelijke beslissingen die beweging moeten brengen in deze voetweg.

Mogen wij rekenen op een positief bericht vanuit het stadhuis tegen uiterlijk zondag 21 oktober e.k., de Dag van de Trage Weg?

In afwachting onze hartelijke dank aan de privaat eigenaars voor hun constructieve en begripvolle medewerking (Frans Brosens, Jan Kinschots, Wim Goetschalckx en Karel Bastijns).  Wij begrijpen dat het voor hen geen evidentie is na jaren van verwaarlozing, maar ze handelen nu in het belang van de gemeenschap.  Wij verwachten dat de gebruikers van het pad ook respect zullen hebben voor de naastliggende privaat eigendommen en landbouwexploitatie.  Deal !

Wordt zeker nog vervolgd…